Излет за наблюдение на птици в Гърция
09.11.2015

снимка: Пламен Димитров

През изминалите дни 7-8 Ноември 2015, се проведе излет за наблюдение и разпознаване на птици с участници от София и Пловдив. Присъстваха близо 20 човека участвали в обученията за разпознаване на птици през последните 3 години организирани от Българско дружество за защита на птиците.
Първият ден от програмата включваше посещение на делтата на р. Марица (т.нар Еврос Делта), а през втория ден посетихме района на Националния парк Дадя. Целта беше ясна: да видим колкото се може повече видове птици.

Районът на Еврос Делта е известен с богатството на водолюбиви птици, което бързо се засвидетелства. Посетихме информационния център на Делтата, където ни посрещнаха гостоприемните домакини. Няколко минути по-късно, още на паркинга на защитената зона, вече наблюдавахме първите си големи кресливи орли, които бяха първите наблюдения на вида от много участници. Сред другите интересни видове на мястото бяха къдроглавите пеликани, черноопашатите крайбрежни бекаси, морски орел и неочаквания за всички ни орел змияр. В края на деня достигнахме и до крайбрежието, където успяхме да видим от близо камъкообращач, тъмногръд брегобегач, сребриста булка, гривеста рибарка и първият ни гост от север - черногуш гмуркач. По пътя към мястото успяхме да видим полски блатар и сива сврачка, които ни позволиха да им насладим в продължение на минути.

Втория ден от пътуването бе посветен на резервата Дадя. Отново гостоприемните домакини от информационния център ни упътиха в района и ни заведоха до укритието за наблюдение на лешояди. Най-голямата атракция бяха десетките черни лешояди и черни кани, които бяха навсякъде из района. Успяхме да видим и белоглави лешояди, които също са любими птици на много от участниците.

За двата дни успяхме да видим и чуем над 50 вида, много от които бяха нови за участниците. Всички оцениха пътуването много високо и вече планираме следващите си екскурзии.

Списък на видовете птици: Марица (делта), резерват Дадя (7 - 8. 11. 2015 г.). по реда на записване

Ден 1 - Марица (делта).
1. Крещалец (Rallus aquaticus) - чут.
2. Тръстиков блатар (Circus aeruginosus).
3. Сива врана (Corvus cornix).
4. Голям креслив орел (Aquila clanga).
5. Земеродно рибарче (Alcedo atthis).
6. Обикновен мишелов (Buteo buteo).
7. Ням лебед (Cygnus olor).
8. Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis).
9. Щиглец (Carduelis carduelis).
10. Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus).
11. Голям гмурец (Podiceps cristatus).
12. Голяма бяла чапла (Casmerodius albus).
13. Орел змияр (Circaetus gallicus).
14. Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis).
15. Качулата чучулига (Galerida cristata).
16. Сива чапла (Ardea cinerea).
17. Червеногърба сврачка (Lanius collurio).
18. Голям свирец (Numenius phaeopus).
19. Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus).
20. Малък червеноног водобегач (Tringa totanus).
21. Орехче (Troglodytes troglodytes)
22. Малка бяла чапла (Egretta garzetta).
23. Бяла лопатарка (Plegadis falcinellus).
24. Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa)
25. Ливадна бъбрица (Anthus pratensis)
26. Морски орел (Haliaeetus albicilla).
27. Домашна червеноопашка (Erithacus rubecula).
28. Полски блатар (Circus cyaneus).
29. Сива сврачка (Lanius excubitor).
30. Тръстикова овесарка (Emberiza schoeniclus).
31. Домашно врабче (Passer domesticus).
32. Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus).
33. Обикновена чинка (Fringilla coelebs).
34. Сребриста булка (Pluvialis squatarola).
35. Стридояд (Hemantopus ostralegus).
36. Трипръст брегобегач (Calidris alba).
37. Тъмногръд брегобегач (Calidris alpina).
38. Камъкообръщач (Arenaria interpres).
39. Черногуш гмуркач (Gavia arctica).
40. Обикновенна гугутка (Streptopelia turtur).

Ден 2 - резерват Дадя.
41. Обикновен скорец (Strurnus vulgaris ).
42. Белоглав лешояд (Gyps fulvus).
43. Черен лешояд (Aegypius monachus).
44. Гарван (Corvus corax).
Обикновен мишелов (Buteo buteo) - вид от Ден - 1.
45. Скален орел (Aquila chrysaetos).
46. Черна каня (Milvus migrans).
47. Малък ястреб (Accipiter nisus).
48. Червеногръдка (Erithacus rubecula).

И още чути :
49. Зеленика (Chloris chloris).
50. Елшова скатия (Carduelis spinus).
51. Дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus).
52. Голям синигер (Parus major).
53. Черешарка (Coccothraustes coccothraustes).

Снимки:

снимка: Деси Топалова
снимка: Деси Топалова
снимка: Галя Велева
снимка: Галя Велева
снимка: Галя Велева
снимка: Цвети Динкова
снимка: Цвети Динкова
Черна каня, снимка: Йордан Христов
обучение по разпознаване на птици, снимка: Йордан Христов
обучение по разпознаване на птици, снимка: Йордан Христов
обучение по разпознаване на птици, снимка: Йордан Христов